ślub jednostronny

Ślub jednostronny – wszystko co musicie wiedzieć

Ślub jednostronny zwany również małżeństwem mieszanym to forma ceremonii ślubnej w trakcie której związek małżeński zawierany jest między osobą wierzącą a wyznawcą innej religii lub ateistą. Odmienne spojrzenie Panny Młodej i Pana Młodego na kwestie wyznaniowe nie jest przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim. Dzisiejszy post poświęcę temu jak wygląda ślub jednostronny i wszelkie formalności z nim związane.

Ślub jednostronny w kościele

W sytuacji gdy jedna z osób wstępujących w związek małżeński jest katoliczką/ katolikiem, natomiast druga reprezentuje inne wyznanie lub jest osobą niewierzącą, możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego o charakterze jednostronnym. Tak ślub odbywa się w trakcie normalnej, kościelnej ceremonii i z zachowaniem jej pełnego charakteru. Inna jest natomiast forma przysięgi małżeńskiej składanej przez osobę o odmiennej orientacji religijnej.

ślub jednostronny

Komu udzielany jest ślub jednostronny?

Jeszcze niedawno ślub jednostronny mógł zostać udzielony wyłącznie osobom ochrzczonym, z których jedna zmieniła wyznanie na inną formę katolicyzmu (prawosławie, protestantyzm, luteranizm etc.) lub nie utrzymywała z kościołem Katolickim związku wyznaniowego. Od pewnego czasu śluby jednostronne udzielane są również apostatom, osobom nieochrzczonym i przedstawicielom innego wyznania.

W dokumentacji kościelnej można spotkać się z określeniem „małżeństwa mieszane i im podobne”, w którym to pojęciu zawierają się małżeństwa katolików:

  • z osobami bez chrztu
  • z osobami ochrzczonymi poza Kościołem Katolickim
  • z osobami które odstąpiły od Kościoła katolickiego (apostazja)
  • z osobami niepraktykującymi
  • z osobami deklarującymi się jako niewierzące

Wymogi otrzymania ślubu jednostronnego

W przypadku ślubów jednostronnych Kościół Katolicki stawia wymóg deklaracji, że osoba niewierząca nie będzie przeszkadzała swemu wierzącemu partnerowi w praktykowaniu i rozwijaniu religii katolickiej, a także wychowywaniu w jej duchu wspólnych dzieci. Strona katolicka deklaruje natomiast, że uczyni wszystko by w trakcie trwania małżeństwa nie zaistniały przesłanki do utraty wiary. Oświadcza ponadto, że zrobi wszystko by w duchu katolickim wychowa swe dzieci.

Ślub jednostronny powinien zostać zawarty w jednym obrządku. Prawo kanoniczne zabrania ponownego zawarcia małżeństwa w innej religii. Ślubu jednostronnego może udzielić wyłącznie kapłan katolicki, w świątyni katolickiej. Dlatego pary decydujące się na ślub jednostronny powinny przemyśleć, dla której z nich ślub we własnym obrządku jest bardziej istotny. Ślub jednostronny może zostać udzielony wyłącznie osobom różnej płci.

ślub jednostronny

Ślub z osobą wyznania prawosławnego

Jedną z najczęściej spotykanych form ślubu jednostronnego jest ślub katolika z osobą wyznania prawosławnego. Związek taki może zostać zawarty w obrządku katolickim, a osoba wyznania prawosławnego może nawet przystąpić do Komunii Świętej. Warunkiem jest udokumentowana spowiedź w cerkwi.

Ślub jednostronny katolika z wyznawcą prawosławia może zostać również zawarty w obrządku prawosławnym. Aby do tego doszło, do parafii udzielającej ślubu należy wcześniej dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, akt chrztu (Kościół Prawosławny akceptuje chrzty w Kościele Katolickim), a także zaświadczenia dokumentujące trzykrotne odczytanie zapowiedzi przedślubnych w parafiach przyszłych Pani Młodej i Pana Młodego

Ślub z ateistą

Ślub katolika z osobą deklarującą się jako niewierząca jest jak najbardziej możliwy w obrządku Kościoła Katolickiego. Dzięki temu osoba wierząca może zawrzeć związek małżeński zgodnie z praktykowaną religią, natomiast ateista nie widzi przeciwwskazań do wzięcia udziału w takiej ceremonii. Jedynym warunkiem przeprowadzenia takiego ślubu jest dopełnienie kwestii formalnych.

Ślub z grekokatolikiem

Ponieważ Kościół Grekokatolicki jest częścią Kościoła Katolickiego, w tym wypadku nie ma mowy o ślubie jednostronnym. Oba kościoły różnią się obrządkiem i tradycją, ale są spójne w zakresie dogmatów. Wobec powyższego przyszli Nowożeńcy nie muszą spełniać żadnych formalnych wymogów. Ceremonia odbywa się według obrządku przyjętego w wybranym kościele i jest w pełni akceptowana przez drugi kościół.

Ślub z apostatą

Apostazja jest formą oficjalnego odstąpienia od kościoła. Osobie wierzącej nie zamyka to drogi do zawarcia związku małżeńskiego z apostatą w Kościele Katolickim. Jednak tu również muszą zostać złożone deklaracje, że osoba która odeszła od kościoła nie będzie przeszkadzać osobie wierzącej w praktykowaniu wiary, ani też wychowaniu dzieci w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego. Innych formalnych przeszkód nie ma.

ślub jednostronny

Ślub z rozwodnikiem

Rozwód jest formą rozwiązania małżeństwa przeprowadzonej według prawa cywilnego. Sam Kościół Katolicki nie akceptuje rozwodów. Jedyną formą pozwalającą katolikowi na ponowne wejście w związek małżeński zgodnej z zasadami Kościoła Katolickiego jest unieważnienie małżeństwa. Jest to proces trudny i wymagający udowodnienia, że poprzednie małżeństwo zostało zwarte w sposób niezgodny z prawem kanonicznym lub istnieją poważne przesłanki do jego unieważnienia. Ponowny ślub katolicki jest również dopuszczalny dla wdowy/ wdowca.

Warunki zgody na ślub jednostronny

Każda forma ślubu jednostronnego w Kościele Katolickim wymaga uzyskania przez Parę Młodą oficjalnej zgody biskupa. Szef każdej diecezji może odmówić udzielenia dyspensy na taki ślub, jeśli nie zostaną spełnione wymogi zawarte w Kodeksie prawa kanonicznego. Chodzi przede wszystkim o:

  • Osoba niewierząca powinna zostać poinformowana przyrzeczeniach strony wierzącej w taki sposób, aby była całkowicie świadoma ich treści. Powinna być również świadoma obowiązków ciążących na osobie wierzącej.
  • Osoba wierząca składa deklarację, że w żadnych okolicznościach nie narazi swej wiary na utratę. Wiąże się to również z deklaracją, że przyszłe dzieci zostaną ochrzczone i wychowane w duchu nauki Kościoła Katolickiego
  • Obie strony zostaną pouczone o niemożliwych do wykluczenia celach i przymiotach zawartego związku małżeńskiego

Jak wygląda ślub jednostronny?

Ceremonia ślubu jednostronnego w Kościele Katolickim praktycznie niczym nie różni się od tradycyjnego ślubu katolickiego. Goście biorący udział w takiej ceremonii mogą wręcz nie zauważyć, że na ich oczach odbywa się ślub jednostronny. Różnice są subtelne. Osoba niewierząca lub przedstawiciel innego wyznania nie przystępuje do Komunii Świętej (wspomnianym wyżej wyjątkiem jest wyznawca prawosławia), nie wykonuje znaku krzyża. W trakcie przysięgi obie strony deklarują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a tylko katolik powołuje się na wyznawaną wiarę.

Ślub jednostronny to kompromis ceremonii małżeńskiej między osobami o różnych poglądach i równocześnie szansa zawarcia związku małżeńskiego dla osoby wierzącej, dla której tradycyjny aspekt ślubu katolickiego jest ważny i niepomijalny.

Bez względu na to jaką formułę ślubną wybierzecie, życzę Wam pięknej ceremonii i niezapomnianego przyjęcia weselnego. Mam nadzieję, że moje zdjęcia ślubne sprawią, że wspomnienia tego dnia będą dla Was najpiękniejsze.