ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy – co to takiego?

Wiele Par zamierzających wstąpić w związek małżeński zastanawia się, czym jest ślub konkordatowy i z czym wiąże się zawarcie takiego związku. W dzisiejszym poście znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące ślubów konkordatowych i konsekwencji cywilno- prawnych z nimi związanych.

Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to forma małżeństwa zawieranego w kościele katolickim, w ramach umowy międzynarodowej między Stolicą Apostolską a danym państwem. Termin „konkordat” odnosi się do umowy między Stolicą Apostolską a państwem, która reguluje relacje między Kościołem a państwem w różnych dziedzinach, w tym również w kwestiach małżeńskich. Ślub konkordatowy opiera się na prawie kanonicznym.

W przypadku ślubu konkordatowego, obowiązujące prawo państwowe zazwyczaj wymaga, aby para przedstawiła odpowiednie dokumenty i otrzymała zgodę władz cywilnych na zawarcie małżeństwa. W niektórych państwach (m.in. w Polsce), konkordat może stanowić podstawę prawną dla uznania małżeństwa zawartego w Kościele za ważne również w prawie państwowym.

ślub konkordatowy

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Zgodnie z prawem kanonicznym ślub konkordatowy mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, bez pokrewieństwa w linii prostej. Od tej zasady są jednak pewne odstępstwa. W przypadku uzyskania zgody sądu, ślub konkordatowy w określonych sytuacjach może zawrzeć kobieta która ukończyła 16 lat, jak również osoby ze sobą spowinowacone.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego?

Jeśli osoby chcą zawrzeć ślub w parafii z której pochodzi tylko jedna z nich, konieczne będzie uzyskanie kompletu dokumentów z parafii drugiej osoby. Potrzebne będą świadectwa chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i uczestnictwa w zajęciach poradni rodzinnej.

Ponadto, należy pamiętać, że wymagania mogą się różnić w zależności od diecezji i konkretnych przepisów konkordatu. Dlatego zawsze warto skonsultować się z miejscowym duszpasterzem lub parafią, gdzie planowany jest ślub konkordatowy, aby uzyskać dokładne informacje na temat niezbędnych dokumentów i procedur.

Czy w Polsce można wziąć ślub konkordatowy z obcokrajowcem?

Tak, oczywiście, W naszym kraju można zawrzeć ślub konkordatowy z obywatelem innego kraju. Należy jednak spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim wymagany będzie dokument potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego w zgodzie z prawem obowiązującym w kraju, z którego dana osoba pochodzi. Konieczne jest również tłumaczenie wszystkich dokumentów u tłumacza przysięgłego.

Należy również przedstawić wymagane dokumenty, takie jak akt urodzenia, świadectwo chrztu, a w przypadku obcokrajowca, możliwe że także inne dokumenty związane z jego stanem cywilnym.

Dodatkowo, należy spełnić warunki wynikające z prawa kanonicznego, które obejmuje m.in. wolność do zawarcia małżeństwa, odbycie kursu przedmałżeńskiego oraz uzyskanie dyspensy od ewentualnych przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Po spełnieniu wszystkich wymagań i uzyskaniu zgody Kościoła katolickiego, można zawrzeć ślub konkordatowy z obcokrajowcem. Warto jednak pamiętać, że konkordat dotyczy tylko małżeństw katolickich i nie obejmuje innych wyznań religijnych ani małżeństw cywilnych.

Najlepiej skonsultować się z miejscowym duszpasterzem lub parafią, aby uzyskać szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące procedur zawarcia ślubu konkordatowego z obcokrajowcem, ponieważ przepisy mogą się różnić w zależności od diecezji.

ślub konkordatowy

Ślub w ramach konkordatu – lista spraw do załatwienia

Podsumowując powyższe rozważania, oto lista spraw które należy dopilnować planując ślub konkordatowy:

  1. Uzyskanie zgody proboszcza w przypadku chęci zawarcia ślubu w kościele poza parafią Panny Młodej lub Pana Młodego.
  2. Rezerwacja terminu ślubu w wybranym kościele.
  3. Nauki przedmałżeńskie.
  4. Kurs w poradni życia rodzinnego.
  5. Uzyskanie kompletu dokumentów: zaświadczenie z USC, świadectwa chrztu i bierzmowania, czasem również świadectwo uczęszczania na nauki religijne w szkole i przedłożenie ich proboszczowi parafii w której planowany jest ślub.
  6. Świadectwo spowiedzi przedmałżeńskiej.

Ślub konkordatowy – skutki prawne

Warto wiedzieć, że ślub konkordatowy pociąga za sobą skutki prawne określone umową konkordatową. Przede wszystkim zawierając ślub konkordatowy stajecie się małżeństwem również w świetle obowiązującego w Polsce prawa cywilnego, ze wszystkim jego konsekwencjami. Po ceremonii zostaniecie poproszeni przez księdza o podpisanie trzech dokumentów, z których jeden jest dokumentem państwowym.

Możliwe jest zawarcie ślubu kościelnego bez umowy konkordatowej, jednak w tym przypadku ślub nie ma konsekwencji prawnych. Jesteście małżeństwem wyłącznie w świetle prawa kanonicznego. Zapraszam również do zapoznania się z wpisem o ślubie jednostronnym.

Więcej informacji o ślubie konkordatowym na stronie Ślub wyznaniowy . A jeśli załatwiliście już punkt nr. 2 z powyższej listy, warto pomyśleć o dobrym fotografie 🙂